ارتباطات یکپارچه

ارتباطات یکپارچه

 collaboration solutions 1 - ارتباطات یکپارچه

درباره ارتباطات یکپارچه

ابزارهای جدیدی که ال جی برای یکپارچگی ارتباطات فراهم آورده است ، به شما کمک میکنند تا با صرفه جوئی در وقت و هزینه به بهترین نحو ممکن تجارت شما را پیش ببرند. کنفرانس تصویری راه حلهای ال جی در زمینه کنفرانسهای تصویری قابلیت استفاده بسیار آسان و هماهنگی با سایر ابزارها را دارا می باشند و باعث صرفه جوئی در هزینه های سفر و وقت می گردد.